Чергові загальні збори акціонерів

З метою виконання вимог закону та забезпечення інтересів акціонерів Товариство має намір провести чергові Загальні збори за наступною адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 28, офіс ТОВ «Регіон» кімната № 1 конференц-зал.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: м. Київ, 04119, вул. Якіра, 8 (надалі - Товариство) цим повідомляє, що 25 квітня 2016 року об 11-00 годині відбудуться чергові Загальні Збори акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства № 282 від  14.03.2016 р.):

1)    Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

2)    Звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

3)    Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

  1. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

5)    Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

6)    Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.

  1. Внесення змін до Статуту Товариства.

  2. Прийняття рішення про продовження терміну користування кредитними коштами за кредитним договором №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року, укладеним з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на 12 місяців.

9)  Прийняття рішення про укладення відповідних договорів про внесення змін до кредитного договору №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року та договорів, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

10)  Надання повноважень Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним на підставі нотаріально посвідченої довіреності особі на підписання від імені Товариства відповідних договорів та/або договорів про внесення змін з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складається на дату 21.03.2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 19.04.2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Реєстрація акціонерів починається з 10-00 год. і закінчується о 10-50 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства:  km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Якіра, 8. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – керівник юридичного відділу ПРАТ «КЕРАМЕТ» Татьков Вадим Анатолійович, контакті дані: тел.  050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

На****_йменування показника _ _Період _
попередній

(2014)
_звітний _

(2015)
Усього активів 460 338 427 683
Основні засоби 245 140 233 155
Довгострокові фінансові інвестиції 63 509 55 805
Запаси 69 728 14 942
Сумарна дебіторська заборгованість 66 266 108 365
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 354 345
Нерозподілений прибуток 115 812 121 475
Власний капітал 213 151 213 648
Статутний капітал 23 480 23 480
Довгострокові зобов'язання 29 756 102 276
Поточні зобов'язання 217 431 111 759
Чистий прибуток (збиток) 63 268 597
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23 480 23 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 398 366
На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.