Чергові загальні збори акціонерів

Рішення приватного акціонерного товариства "КЕРАМЕТ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження:

04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Якіра, будинок 8 (надалі - Товариство) цим повідомляє, що 24 квітня 2017 року об 11-00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за наступною адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 28, офіс ТОВ «Регіон», кімната №1, конференц-зал. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1.  Обрання Лічильної комісії Зборів.
  

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Обрати Голови лічильної комісії – Савченка А.О.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

 1.  Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
  

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Г.А., Секретарем – Лазарева О.В.

 1.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
  

Проект рішення:

 1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.; виступи по питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

 1.  Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
  

Проект рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 1.  Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.
  

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства по висновкам 2016 року. Затвердити порядок розподілення прибутку, строки та порядок здійснення виплат дивідендів. Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не розподіляти дивіденди між акціонерами.

 1.  Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
  

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв’язку із зміною адреси (перейменування вулиці Якіра на вулиця Деревлянська) та необхідністю приведення у відповідності з вимогами чинного законодавства. Затвердити Статут у новій редакції, що пропонується.

Встановити, що адресою місцезнаходження Товариства є 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (без зміни власне місця розташування).

 1.  Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.
  

Проект рішення:

Затведити Положення про Нагляду Раду Товариства в новій редакції.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складено на дату 15 березня 2017 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 18 квітня 2017 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:keramet.com.ua.

Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-55 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (кабінет генерального директора Товариства).В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор В.В. Бублей, конт.тел +38(044) 394-83-84, кабінет генерального директора Товариства.

Чергові загальні збори акціонерів

На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.