Чергові загальні збори акціонерів 2019

Рішення приватного акціонерного товариства "КЕРАМЕТ" 2019

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (надалі - Товариство) цим повідомляє, що 25 квітня 2019 року об 11-00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за наступною адресою: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ». Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
  

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Савченка А.О.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
  

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Г.А., Секретарем – Сипало М.А.

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
  

Проект рішення:

 1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.; виступи по питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

 1. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
  

Проект рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.
  

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства по висновкам 2018 року. Затвердити порядок розподілення прибутку, строки та порядок здійснення виплат дивідендів. Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не розподіляти дивіденди між акціонерами.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складено на дату 12 березня 2019 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 22 квітня 2019 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-55 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства: km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Деревлянська, 8. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник юридичного відділу ПРАТ «КЕРАМЕТ» Татьков Вадим Анатолійович, контактні дані: тел. 050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua, юридичний відділ.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

Найменування показника попередній (2017) звітний (2018)
Усього активів 514 528 474 532
Основні засоби 120 616 112 576
Довгострокові фінансові інвестиції 157 336 146 635
Запаси 30 395 44 039
Сумарна дебіторська заборгованість 183 486 169 077
Грошові кошти та їх еквіваленти 21 905 1 392
Нерозподілений прибуток 345 918 351 399
Власний капітал 398 215 400 977
Статутний капітал 23 480 23 480
Довгострокові зобов'язання 9 260 7 897
Поточні зобов'язання 107 045 65 658
Чистий прибуток (збиток) (48 265) 2 167
Середньорічна кількість акцій (шт.) 23 480 23 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 210 169

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: keramet.com.ua

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.