ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852 (надалі Товариство) цим повідомляє, що 23 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: Україна, 83003, м. Донецьк, вул. Калузька, буд. 16а, 5 поверх, конференц-зал офісного приміщення Товариства, відбудуться чергові Загальні Збори Акціонерів.

**    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”,                               код ЄДРПОУ 13508852

**

(надалі Товариство)  цим повідомляє, що 23 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: Україна, 83003, м. Донецьк, вул. Калузька, буд. 16а, 5 поверх, конференц-зал офісного приміщення Товариства, відбудуться чергові Загальні Збори Акціонерів.

Порядок денний, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства №213 від  15.03.2013 р.:

1. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

2. Звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

4. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

5. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства.

6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

7. Призначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

- затвердження результатів приватного розміщення акцій, прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення вкладів, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

8. Призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

9. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням статутного капіталу.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь в зборах (зведений обліковий реєстр) складається на дату 21.03.2013 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-50 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах.

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери можуть за адресою місцезнаходження Товариства: 83003, м. Донецьк, вул. Калузька, 16а, 5 поверх, приймальня генерального директора, з 8-00 до 17-00 год. Довідки по телефону:  (062) 206 65 21, факс (062) 206 65 20, приймальня генерального директора В.В. Бублея.

Основні показники фінансово - господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний  (2012) попередній (2011)
Усього активів 297 702 279 342
Основні засоби 153 424 106 400
Довгострокові фінансові інвестиції 16 242 15 708
Запаси 22 690 11 979
Сумарна дебіторська заборгованість 61 494 65 335
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 231 64 510
Нерозподілений прибуток 29 686 6 851
Власний капітал 66 102 43 175
Статутний капітал 8 480 8 480
Довгострокові зобов'язання 114 599 29 359
Поточні зобов'язання 117 001 206 808
Чистий прибуток (збиток) 23 674 22 175
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8 480 8 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 342 371
На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.