Позачергові загальні збори Акціонерів Товариства 2019

До уваги акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМЕТ» (ідентифікаційний код - 13508852, місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (далі – «Товариство»), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»), які відбудуться 30.07.2019 року об 11.00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ».

Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів

Проект рішення: обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Савченка Артема Олександровича.

 1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів

Проект рішення:

 1. Обрати Головою Загальних зборів – Молчанова Геннадія Абдурахмановича, секретарем Загальних зборів – Сипало Марину Анатоліївну.

 2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

­ час для доповідей - до 10 хвилин;

­ час для виступів по питанню порядку денного – до 3 хв.,

­ питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.,

­ загальний час проведення зборів: від 1,5 до 2х годин без перерви;

 • порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування,
 1. Прийняття рішення про припинення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ» (13508852)

Проект рішення:

Затвердити рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код – 13508852, шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код – 13508852, з адресою: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8, на наступних умовах:

- розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код – 13508852, (далі – ТОВ «КЕРАМЕТ») внаслідок перетворення дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код – 13508852, якій складає 23 480 000,00 гривень (двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок),

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників із коефіцієнтом 1:1, тобто розмір частки, яким буде володіти кожний учасник у статутному капіталі ТОВ «КЕРАМЕТ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів кожний акціонер у статутному капіталі ПРАТ «КЕРАМЕТ»,

- при перетворенні ПРАТ «КЕРАМЕТ» всі його майнові і немайнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки переходять до його правонаступника - ТОВ «КЕРАМЕТ» відповідно до передавального акту, що буду складений після спливу строку заявлення вимог кредиторами Товариства,

- на зборах учасників ТОВ «КЕРАМЕТ», що створюється внаслідок перетворення з ПРАТ «КЕРАМЕТ», учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками ТОВ «КЕРАМЕТ», власником яких він може стати внаслідок перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ».

 1. Прийняття рішення про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства

Проект рішення:

Припинити (відкликати) повноваження Генерального директора Товариства – Бублей Володимира Володимировича з 31.07.2019 року.

 1. Прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства

Проект рішення:

5.1. Обрати Головою Комісії з припинення (далі – «Голова Комісії») Бублей Володимира Володимировича (паспорт ВА №926680, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 18.09.1997 року, ІПН: 2508400474, адреса: м. Донецьк, вул. Уютна, буд. 5).

До Голови Комісії переходять повноваження виконавчого органу.

5.2. Визначити місцезнаходження Голови Комісії за наступною адресою: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8.

5.3. Уповноважити Голову Комісії на здійснення усіх дій, які передбачені законодавством для проведення процедури припинення ПРАТ «КЕРАМЕТ» шляхом перетворення у ТОВ «КЕРАМЕТ», у тому числі, але не обмежуючись:

- протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ» про припинення шляхом перетворення письмово повідомити про це відповідний орган, що здійснює державну реєстрацію,

- у встановлені законодавством строки забезпечити розкриття відповідної інформації щодо прийнятого позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ» рішення про припинення шляхом перетворення, про припинення повноважень членів виконавчого органу, про обраний склад Комісії з припинення шляхом реорганізації, а саме, перетворення,

- протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ» про припинення шляхом перетворення надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, передбачені чинним законодавством з метою зупинення обігу акцій ПРАТ «КЕРАМЕТ»,

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог скласти передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків ПРАТ «КЕРАМЕТ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

 1. Затвердження строку та порядку з’явлення кредиторами своїх вимог

Проект рішення:

Згідно з вимогами ст. 82 Закону України «Про акціонері товариства» та ст. 105 Цивільного кодексу України затвердити рішення, що строк з’явлення кредиторами своїх вимог до ПРАТ «КЕРАМЕТ» становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. З’явлення кредиторами своїх вимог здійснюється в порядку письмового звернення до ПРАТ «КЕРАМЕТ».

 1. Затвердження плану перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852) у ТОВ «КЕРАМЕТ» (13508852)

Проект рішення:

Затвердити план перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852) у ТОВ «КЕРАМЕТ» (13508852), що є додатком №1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ».

 1. Затвердження пояснень до плану перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852) у ТОВ «КЕРАМЕТ» (13508852)

Проект рішення:

Затвердити пояснення до плану перетворення ПРАТ «КЕРАМЕТ» (13508852) у ТОВ «КЕРАМЕТ» (13508852), що є додатком №2 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ».

 1. Про надання повноважень

Проект рішення:

Уповноважити Голову Загальних зборів Молчанова Геннадія Абдурахмановича та Секретаря Загальних зборів Сипало Марину Анатоліївну підписати протокол позачергових загальних зборів ПРАТ «КЕРАМЕТ» з питань, що визначено вище, та засвідчити свої підписи нотаріально.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, – 24.07.2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 30.07.2019 року з 10.00 до 10.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

 • керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

 • представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства: km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ», юридичний відділ. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Бублей Володимир Володимирович, контакті дані: тел. 050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua юридичний відділ.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 7 днів, до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Бублей Володимира Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на 24.07.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 23 480 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 23 352 800 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://keramet.com.ua/news_id_704.html.

Телефон для довідок: 050 326 06 88.

Наглядова рада

ПРАТ «КЕРАМЕТ»

На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.