Річна інформація емітента цінних паперів ПРАТ "Керамет" за 2015 рік

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) ПРАТ "Керамет" публікує Річну інформацію емітента цінних паперів за 2015 рік.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 13508852

3. Місцезнаходження: 04119, м.Київ, вул. Якiра, 8

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 394 83 84 (044) 303 98 69

5. Електронна поштова адреса: lawyer@keramet.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КЕРАМЕТ», якi вiдбулися 25.04.2016р. (протокол №1-2016 вiд 25.04.2016 р.), у зв’язку з вiдкликанням члена (достроковим припиненням повноважень) зi складу Наглядової ради Товариства, а також у зв’язку iз обранням нового члена Наглядової ради, прийнято рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «КЕРАМЕТ» Поворозника Богдана Орестовича. 

Поворозник Б.О. перебував на посадi протягом 1 року - з квiтня 2015 року, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «КЕРАМЕТ», якi вiдбулися 25.04.2016р. (протокол №1-2016 вiд 25.04.2016 р.), у зв’язку з припиненням повноважень (вiдкликанням) попереднього члену Наглядової ради, прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Стрiлько Марину Олександрiвну, з термiном повноважень - два роки. 

Стрiлько Марина Олександрiвна, акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє, освiта – вища юридична, поточне мiсце роботи та посада – ТОВ «Регiон», головний юрист вiддiлу стратегiчного та корпоративного розвитку, наявнiсть чи вiдсутнiсть заборони суду займатися певними видами дiяльностi – вiдсутнi, наявнiсть непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi, посадовi злочини -вiдсутнi. 

Посади, що обiймала особа протягом 5 останнiх рокiв:

04/2010 - 06/2012 – юрист Правового департаменту, Консорцiум «Iндустрiальна Група»;

З червня 2012 року по теперiшнiй час - головний юрист вiддiлу стратегiчного та корпоративного розвитку, ТОВ «Регiон».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади:                      Бублей Володимир Володимирович

Генеральний директор            (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П.26.04.2016

На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.