04119, Украина, г. Киев, ул. Деревлянская, 8
Почтовый адрес: а/я 2535, г. Днепр, 49041
тел.: +38(044) 394-83-84, факс.: +38(044) 303-98-69
e-mail: km@keramet.com.ua
 
ЧАО «Керамет» — динамично развивающаяся компания с 27-летним опытом успешной работы на рынке Украины, предоставляющая полный комплекс услуг по сбору, заготовке и переработке лома черных металлов.

подробнее о компании >
 
   Новости компании

22/03/2018
Чергові загальні збори акціонерів

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (надалі - Товариство) цим повідомляє, що 30 квітня 2018 року об 11-00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за наступною адресою: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ». Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1)       Обрання Лічильної комісії Зборів.

Проект рішення:

 Обрати Голову лічильної комісії – Савченка А.О.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

2)       Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Г.А., Секретарем – Дергачова Є.В.

3)       Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань  порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.;  виступи по питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

4)       Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5)       Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства по висновкам 2017 року. Затвердити порядок розподілення прибутку, строки та порядок здійснення виплат дивідендів. Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не розподіляти дивіденди між акціонерами.

 

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складено на дату 21 березня 2018 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 24 квітня 2018 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-55 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства:  km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Деревлянська, 8. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник юридичного відділу ПРАТ «КЕРАМЕТ» Татьков Вадим Анатолійович, контакті дані: тел.  050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua  юридичний відділ.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

попередній  (2016)

звітний (2017)

Усього активів 

591 147

436 581

Основні засоби 

223 078

120 616

Довгострокові фінансові інвестиції 

147 269

79 389

Запаси 

43 064

30 395

Сумарна дебіторська заборгованість 

162 170

183 486

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4 726

21 905

Нерозподілений прибуток 

277 987

267 979

Власний капітал 

364 358

320 276

Статутний капітал 

23 480

23 480

Довгострокові зобов'язання 

119 623

9 260

Поточні зобов'язання 

107 166

107 045

Чистий прибуток (збиток) 

27 700

(48 265)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

23 480

23 480

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

366

210

 

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://keramet.com.ua/

 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

  

назад к списку новостей >

Новости отрасли

07/12/2018
«Запорожсталь» отремонтировал доменную печь № 4
подробнее >

30/11/2018
Торговля сталью зависит от напряженности между США и Китаем
подробнее >

23/11/2018
Украина в мировой рейтинге производителей чугуна и стали за 10 месяцев 2018 года
подробнее >

16/11/2018
АрселорМиттал Кривой Рог инвестировал в развитие производства 349 млн долларов
подробнее >

09/11/2018
Как тарифы на сталь сказались на поставках американских заводов
подробнее >

02/11/2018
Производство стали в СНГ упало на 2,6%
подробнее >

26/10/2018
Крупнейшие страны-производители стали в сентябре 2018 года
подробнее >

19/10/2018
Китай установил новый рекорд производства стали
подробнее >

12/10/2018
Outokumpu получила партию радиоактивного металлолома из Голландии и стран Балтии
подробнее >

05/10/2018
Рынок железной руды напрямую зависит от экологической политики Китая
подробнее >

1 2 3 4 5 
     
        

  

Разработка и поддержка сайта
Canarino-Design.net
WEBmancer.org
Все права защищены © 2002 - 2018 ЧАО "Керамет"