04119, Украина, г. Днепр, Запорожское шоссе, 28-м
Почтовый адрес: а/я 2535, г. Днепр, 49041
тел.: +38(044) 394-83-84, факс.: +38(044) 303-98-69
e-mail: km@keramet.com.ua
 
ООО «Керамет» — динамично развивающаяся компания с 30-летним опытом успешной работы на рынке Украины, предоставляющая полный комплекс услуг по сбору, заготовке и переработке лома черных металлов.

подробнее о компании >
 
Pyc | En
   Новости компании

25/03/2019
Чергові загальні збори акціонерів 2019


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (надалі - Товариство) цим повідомляє, що 25 квітня 2019 року об 11-00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за наступною адресою: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ». Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1)     Обрання Лічильної комісії Зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії – Савченка А.О.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

2)     Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів (далі – Збори) Молчанова Г.А., Секретарем – Сипало М.А.

3)     Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

3. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

3.1. згідно п. 6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» під час проведення Зборів може змінюватися черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

3.2. згідно п. 10. ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань  порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня;

3.3. згідно п. 1 ст. 43 закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Голови Зборів та провести голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування;

3.5. доповідь по питанню порядку денного Зборів – до 10 хв.;  виступи по питанню порядку денного Зборів – до 3 хв., питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.

4)     Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5)     Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства по висновкам 2018 року. Затвердити порядок розподілення прибутку, строки та порядок здійснення виплат дивідендів. Спрямувати прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, на фінансування поточної діяльності Товариства, не розподіляти дивіденди між акціонерами.

 

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складено на дату 12 березня 2019 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 22 квітня 2019 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-55 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства: km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Деревлянська, 8. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник юридичного відділу ПРАТ «КЕРАМЕТ» Татьков Вадим Анатолійович, контактні дані: тел.  050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua, юридичний відділ.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

 

Найменування показника 

Період 

попередній  (2017)

звітний 

(2018)

Усього активів 

514 528

474 532

Основні засоби 

120 616

112 576

Довгострокові фінансові інвестиції 

157 336

146 635

Запаси 

30 395

44 039

Сумарна дебіторська заборгованість 

183 486

169 077

Грошові кошти та їх еквіваленти 

21 905

1 392

Нерозподілений прибуток 

345 918

351 399

Власний капітал 

398 215

400 977

Статутний капітал 

23 480

23 480

Довгострокові зобов'язання 

9 260

7 897

Поточні зобов'язання 

107 045

65 658

Чистий прибуток (збиток) 

(48 265)

2 167

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

23 480

23 480

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

210

169

 

 

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://keramet.com.ua/

 

 

 

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

 

 

 

 

назад к списку новостей >

Новости отрасли

16/10/2020
Итоги производства и потребления металлопроката в Украине за 9 месяцев 2020 года
подробнее >

09/10/2020
Домны исчезнут из Европы вместе с шахтами
подробнее >

02/10/2020
Цены на сталь растут четвертый месяц подряд
подробнее >

25/09/2020
Украина в мировом рейтинге металлургического производства за 8 месяцев 2020 года
подробнее >

18/09/2020
В Украине выросло потребление стали
подробнее >

11/09/2020
Исследования ArcelorMittal по сокращению выбросов углерода в доменных печах
подробнее >

04/09/2020
На Днепроспецстали завершен капитальный ремонт электропечи
подробнее >

28/08/2020
Цены на железную руду достигли 6-летнего максимума
подробнее >

21/08/2020
НЛМК вводит QR-коды для готовой продукции и сертификаты качества
подробнее >

14/08/2020
Результаты производства ГМК Украины за 7 месяцев 2020
подробнее >

1 2 3 4 5 
     
        

  

Разработка и поддержка сайта
Canarino-Design.net
WEBmancer.org
Все права защищены © 2002 - 2020 ЧАО "Керамет"