До уваги акціонерів ПРАТ «КЕРАМЕТ»!

Важлива інформація для ТОВ "Керамет"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМЕТ» (ідентифікаційний код - 13508852, місцезнаходження: 04119, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Деревлянська, будинок 8 (далі – «Товариство»), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»), які відбудуться 14.10.2019 року о 11.00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ».

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Савченка Артема Олександровича.

  1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

  1. Обрати Головою Загальних зборів – Молчанова Геннадія Абдурахмановича, секретарем Загальних зборів – Сипало Марину Анатоліївну.

  2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

­ час для доповідей - до 10 хвилин;

­ час для виступів по питанню порядку денного – до 3 хв.,

­ питання до доповідача та виступаючих та відповіді на них – до 5 хв.,

­ загальний час проведення зборів: від 1,5 до 2х годин без перерви;

  • порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування,
  1. Затвердження передавального акту, складеного в наслідок перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ», ідентифікаційний код – 13508852, та надання відповідних повноважень.

Проект рішення:

3.1. Затвердити передавальний акт від 01 жовтня 2019 р. щодо передачі майна, всіх прав та обов’язків від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМЕТ» до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМЕТ», що створюється в результаті перетворення. Передавальний акт складено Головою Комісії станом на 01.10.2019р. відповідно до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 105 Цивільного кодексу України після завершення строку з’явлення кредиторами своїх вимог до ПРАТ «КЕРАМЕТ» (який завершився 13.10.2019р.).

3.2. Уповноважити наступних осіб для підписання передавального акту:

a) Передає від ПРАТ «КЕРАМЕТ» – Голова Комісії з припинення Бублей Володимир Володимирович, який діє на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 31.07.2019 р.

b) Приймає від ТОВ «КЕРАМЕТ» –Бублей Володимир Володимирович.

c) Особам, уповноваженим на підписання передавального акту, засвідчити свої підписи нотаріально.

3.3. Уповноважити Голову Загальних зборів Молчанова Геннадія Абдурахмановича та Секретаря Загальних зборів Сипало Марину Анатоліївну підписати протокол позачергових загальних зборів ПРАТ «КЕРАМЕТ» з питань, що визначено вище, та засвідчити свої підписи нотаріально.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 08.10.2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 14.10.2019 року з 10.00 до 10.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

  • керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

  • представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства: km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Деревлянська, 8, офіс ПРАТ «КЕРАМЕТ», юридичний відділ. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – особа, яка обрана Головою Комісії з припинення (далі – «Голова Комісії»), генеральний директор ПРАТ «КЕРАМЕТ» - Бублей Володимир Володимирович, контакті дані: тел. 050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua, юридичний відділ.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 7 днів, до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до особи, яка обрана Головою Комісії - Генерального директора - Бублей Володимира Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на 23.08.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 23 480 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 23 480 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://keramet.com.ua/news_id_704.html.

Телефон для довідок: 050 326 06 88.

Наглядова рада

На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.