Загальні збори акціонерів у липні 2019 року

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) ПРАТ "Керамет" публікує Річну інформацію емітента цінних паперів за 2016 рік.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

31.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 08/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова комiсiї з перетворення Товариства Бублей Володимир Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КЕРАМЕТ"

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження 04119 м.Київ вул. Деревлянська, 8

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 13508852

5. Міжміський код та телефон, факс +380443948384 +380443039869

6. Адреса електронної пошти km@keramet.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КЕРАМЕТ"

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку keramet.com.ua 01.08.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1 2 3 4
1 30.07.2019 Позачергові загальні збори акціонерів Перетворення

Зміст інформації

Позачерговими загальними зборами акціонерівПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ", ідентифікаційний код 13508852 (далі - "Товариство") 30.07.2019 року (протокол позачергових загальних зборів акціонерів № 2-2019 від 30.07.2019 року) прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його реорганізації через перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМЕТ" (13508852).

Рішення про припинення (реорганізацію шляхом перетворення) прийняте 81,94 % голосів, які прийняли участь у позачергових загальних зборах: "ЗА" - 19 240 000 голосів, що складає 99,74 % від загальної кількості голосуючих акцій, "ПРОТИ" - 50 880 голосів, що складає 0,26 % від загальної кількості голосуючих акцій, "УТРИМАЛИСЬ" - не має голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Метою цієї реорганізації є мінімізація витрат акціонерного товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, та, як наслідок, оптимізація та підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ" (13508852) всі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМЕТ" (13508852), розмір статутного капіталу становить 23 480 000,00 (двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Обмін акцій акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ" (13508852) на розмір частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМЕТ" (13508852) проводиться виходячи з розміру частки акціонера (у відсотках) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ" (13508852) згідно з номінальною вартістю акцій.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ" (13508852) на розмір частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМЕТ" (13508852) - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ" (13508852) відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Згідно з вимогами ст. 82 Закону України "Про акціонері товариства" та ст. 105 Цивільного кодексу України затвердити рішення, що строк з'явлення кредиторами своїх вимог до ПРАТ "КЕРАМЕТ" становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. З'явлення кредиторами своїх вимог здійснюється в порядку письмового звернення до ПРАТ "КЕРАМЕТ".

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

31.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова комiсiї з перетворення Товариства Бублей Володимир Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КЕРАМЕТ"

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження 04119 м.Київ вул. Деревлянська, 8

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 13508852

5. Міжміський код та телефон, факс +380443948384 +380443039869

6. Адреса електронної пошти km@keramet.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку keramet.com.ua 01.08.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.07.2019 припинено повноваження Генеральний директор Бублей Володимир Володимирович 0.00000

Зміст інформації

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2-2019 вiд 30.07.2019 року) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ", iдентифiкацiйний код 13508852 (далi - "Товариство"), внаслiдок прийняття 30.07.2019 року (протокол № 2-2019 вiд 30.07.2019 року) рiшення про припинення Товариства шляхом його реорганiзацiї через перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРАМЕТ" (13508852), 30.07.2019 року також було прийнято рiшення про:

припинення з 31.07.2019 року повноважень виконавчого органу Товариства, а саме: Генерального директора - Бублей Володимира Володимировича (паспорт ВА № 926680, виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 18.09.1997 року, IПН: 2508400474, адреса: м. Донецьк, вул. Уютна, буд. 5). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - особу призначено 20.06.2000 р.

Зміст інформації

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2-2019 вiд 30.07.2019 року) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ", iдентифiкацiйний код 13508852 (далi - "Товариство"), внаслiдок прийняття 30.07.2019 року (протокол № 2-2019 вiд 30.07.2019 року) рiшення про припинення Товариства шляхом його реорганiзацiї через перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЕРАМЕТ" (13508852), 30.07.2019 року також було прийнято рiшення про:

обрання Головою Комiсiї, до якої, вiдповiдно до законодавства, переходять повноваження виконавчого органу з припинення Товариства (далi - "Голова Комiсiї") Бублей Володимира Володимировича (паспорт ВА№926680, виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 18.09.1997 року, IПН: 2508400474, адреса: м. Донецьк, вул. Уютна, буд. 5). Часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - УА "Втормет", президент асоцiацiї. Строк, на який призначається - до завершення процедури перетворення.

На головну

Ви можете повернутись на головну сторінку.

Переглянути новини

Ви можете перейти на сторінку новин.

Про нас

Ви можете дізнатись більше про нас.